Кто мы, зачем мы

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вера-Эскӧм

https://pravoslavie.ru/56344.html

https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-mezheparhialnogo-izdaniya-v-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-na-primere-syktyvkarskoy-gazety-vera-eskom

https://komiinform.ru/news/146927/

http://www.patriarchia.ru/db/text/75117.html

https://credo.press/30082/

статья февраль 1991 г.